Slide background
Slide background
Slide background

ALGEMENE VOORWAARDEN

DAYSPA NEDERLAND B.V.
Laan der Hesperiden 90
1076 DX Amsterdam
Nederland
Inschrijfnummer K.v.K.: 34376786

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van “Wellness” en “Health & Beauty” evenals op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van en educatie, coaching en advies (trajecten) en horeca activiteiten en van koop en verkoop en/of van huur en verhuur van Dayspa Amsterdam BV gevestigd te Amsterdam en al haar dochterondernemingen (Dayspa Amsterdam BV, InSparation), hierna te noemen: “DAYSPA”

2. De opdrachtgever, de koper respectievelijk de huurder zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden is alleen op die situatie van toepassing waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “arrangement”,“ritual” en “deal” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een wisselende aanbieding van een combinatie van kappers- spa- wellness- en/of horeca- en/of health & beautydiensten aangeboden door DAYSPA al dan niet in combinatie met een overnachting in een hotel in de nabijheid van een DAYSPA vestiging.

5. Onder “spa” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: wellnessbehandelingen, waaronder schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, gezichtsbehandelingen, massages. pedicures, manicures, spa behandelingen in combinatie met baden e.d. met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten in de ruimste zin van het woord en de verkoop van producten en zaken op dit gebied.

6. Onder “kappersbehandelingen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: knippen, kleuren, behandelen e.d. van het haar en hoofdhuid en massages met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten in de ruimste zin van het woord en de verkoop van producten en zaken op dit gebied.

7. Onder “prestatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het verrichten van spa en/of kappers werkzaamheden en/of het leveren van horecadiensten en/of het geven van educatie- advies-, coaching (trajecten).

8. Onder “cadeaubon” en “gift card” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een waardebon waarmee een wellness belevenis kan worden uitgevoerd. De “cadeaubon” / “gift card” kan verzilverd worden bij alle vestigingen van DAYSPA.

9. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Het gebruik van Social media is in deze uitgesloten.

10. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door DAYSPA voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken faciliteiten voor wellness-, health-, beauty- en haarbehandelingen, evenals de in het kader van deze dienstverlening aan de wederpartij te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken waaronder het geven van educatie- advies-, coaching (trajecten).

11. Voor het geval door een eerdere verwijzing of aan de andere kant tevens andere Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, worden deze hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van DAYSPA.

12. Ingeval deze Algemene Voorwaarden in andere Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, maakt DAYSPA bij dezen tegen de toepasselijkheid hiervan bezwaar en stelt uitdrukkelijk dat ingeval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van DAYSPA prevaleren.

13. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en zal van geval tot geval worden bezien en overeengekomen. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk door de directie van DAYSPA is bevestigd.

14. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

15. Voor zover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.

16. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

17. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- of vervolgopdrachten.

18. Indien DAYSPA deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. DAYSPA hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven
1. Ieder aanbod en elke offerte van DAYSPA is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Indien een aanbod of offerte vrijblijvend is, heeft DAYSPA nog het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Tenzij expliciet aangegeven.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DAYSPA niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is DAYSPA gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van DAYSPA zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7.a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor DAYSPA (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, is DAYSPA gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan DAYSPA heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag DAYSPA er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van DAYSPA heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien DAYSPA uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaand aanbod aan DAYSPA een boeking of een reservering doet, is DAYSPA eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. DAYSPA is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra DAYSPA - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden DAYSPA eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

5. DAYSPA kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen/ verstrekken van spa- en/ of kapper- en/of horecadiensten weigeren.

6. Ondanks dat een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, staat het DAYSPA vrij te allen tijde het verlenen van diensten of het ter beschikking stellen van faciliteiten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de consument zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en exploitatie van de onderneming. De consument kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie; de volledige reserveringswaarde blijft verschuldigd. DAYSPA is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de consument te bieden.

7. Indien de consument een Pre-Book kaart heeft aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de kaart overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op de kaart staat geregistreerd. De erfgenamen van de consument kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. DAYSPA is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de erfgenamen van de consument te bieden.

Artikel 4: Inschakeling derden
1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens DAYSPA vereist, heeft zij het recht bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij en zijn eventuele gasten zijn verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de door DAYSPA verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van DAYSPA. DAYSPA kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de wederpartij en zijn eventuele gasten. De wederpartij en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van DAYSPA het pand en/of terrein van DAYSPA te verlaten.

2. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door DAYSPA gewenste wijze aan DAYSPA ter beschikking stelt;
b. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan DAYSPA verleent.

3. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart DAYSPA voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.

4. DAYSPA zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, mag DAYSPA de uitvoering van de overeenkomst op schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en DAYSPA nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van DAYSPA om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeengekomen datum of data waarop de prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of zullen door DAYSPA - behoudens overmacht situaties - strikt worden nageleefd.

2. DAYSPA is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen of te leveren in de overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van DAYSPA

3. Indien de overeengekomen levering of dienstverlening echter wordt vertraagd doordat:
a. DAYSPA niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de wederpartij heeft ontvangen;
b. DAYSPA niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft DAYSPA recht op een zodanige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening brengen.

4. DAYSPA zorgt er voor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het aantal gasten dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn en dat deze personeelsleden beschikken over voldoende vaardigheden en kennis om de overeenkomst uit te voeren.

5. DAYSPA wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

6. DAYSPA is niet verplicht enig goed of zaak van de wederpartij in ontvangst of bewaring te nemen. Dayspa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal DAYSPA met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. DAYSPA zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft DAYSPA in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde prestatie en/of zaken.

8. Alle onkosten welke door DAYSPA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7: (Evenementen) huur en verhuur ruimte
1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen DAYSPA en de wederpartij gesloten overeenkomst betreffende het leveren van diensten en/of verhuur van faciliteiten van DAYSPA aan de wederpartij gedurende een bepaalde (evenement) periode.

2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel in het bijzonder verstaan alle faciliteiten e.d. van DAYSPA.

3. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.

4. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.

5. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.

6. De huurder heeft jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder.

7. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.

8. DAYSPA mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan DAYSPA moet voldoen.

9. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt.

10. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur, scheidingswanden en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.

11. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan DAYSPA worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

12. Na afloop van de huurperiode moet de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond aan DAYSPA achterlaten.

13. DAYSPA zal het gehuurde direct na afloop inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de wederpartij.

14. DAYSPA mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

15. Een optie voor één of enkele aan DAYSPA toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 30 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij DAYSPA meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een Huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.

16. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd inclusief eventuele afbouwwerkzaamheden. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur is standaard een uur voorafgaand aan het evenement rekening gehouden, tenzij anders is afgesproken. DAYSPA heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

Artikel 8: Cadeaubon/Gift cards
1. Om een cadeaubon/gift card te kunnen kopen dient de wederpartij handelingsbekwaam te zijn. De wederpartij dient zijn of haar NAW gegevens in te vullen. De gegevens worden elektronisch verwerkt, er kunnen daarom onjuistheden in voorkomen.

2. DAYSPA houdt geen controle op de ingevoerde gegevens. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens.

3. De cadeaubon/gift card kan bij iedere vestiging van DAYSPA worden ingewisseld tot de op de cadeaubon/gift card vastgelegde vervaldatum.

4. De cadeaubon/gift card kan niet voor contant geld worden ingewisseld.

5. Indien na inwisseling van de cadeaubon/gift card een restant bedrag resteert zal de waarde van de huidige cadeaubon/gift card verminderd worden naar de waarde van het restant bedrag, welke bij een volgend bezoek kan worden ingeleverd.

6. DAYSPA is niet verantwoordelijk voor geleden schade door het niet, of niet tijdig ontvangen van een cadeaubon/gift card(s) veroorzaakt door vertragingen en/of verlies in de post/(digitale) verzending.

7. DAYSPA is niet verantwoordelijk voor het niet, of niet tijdig, ontvangen van de cadeaubon/gift card, als gevolg van het niet, of niet duidelijk, doorgeven van de juiste adressering door de wederpartij.

8. Verstrekte cadeaubon/gift card(s) zijn tot een redelijke termijn (zoals bedoelt in art.6.236 onder g BW), doch uiterlijk 1 jaar na afgiftedatum geldig.

9. Bestelde cadeaubon/gift card(s) worden éénmalig geleverd. Na ontvangst verloren of verlopen cadeaubon/gift card(s) worden niet na geleverd of vervangen.

10. Verstrekte cadeaubon/gift card(s) kunnen alleen verzilverd worden bij fysieke overhandiging van de bon, of print van de e-mail gift card.

Artikel 9: Klachten
1. De wederpartij is verplicht klachten over de geleverde prestatie direct na constatering aan DAYSPA te melden, zodat DAYSPA in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens schriftelijk door de wederpartij aan DAYSPA bevestigd worden.

2. Klachten ten aanzien van bederfelijke zaken of zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn moeten direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn - aan DAYSPA worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de zaken of de prestatie- schriftelijk aan DAYSPA worden gemeld.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan DAYSPA is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Dan is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of de overeengekomen garantie.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. De wederpartij moet DAYSPA in staat stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan DAYSPA verstrekken.

7. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur of bereidingswijze van de zaken.

Artikel 10: Garanties
1. DAYSPA zal er voor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden geleverd maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. DAYSPA staat gedurende de houdbaarheidstermijn of gedurende de overeengekomen garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert DAYSPA zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. DAYSPA zal de wederpartij hierover informeren.

4. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal DAYSPA - voor zover dit nog mogelijk is - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde zaken of het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie of voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van DAYSPA Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door DAYSPA gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt DAYSPA geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is DAYSPA slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van DAYSPA voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. De wederpartij is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart DAYSPA voor alle aanspraken van de overige klanten, derden etc. die hieruit (kunnen) voortvloeien.

5. Indien DAYSPA aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van DAYSPA te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van DAYSPA niet uitkeert, of de schade niet onder een door DAYSPA gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van DAYSPA beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken, of de geleverde prestatie.

6. De wederpartij moet DAYSPA uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch DAYSPA op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. als gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte, of geleverde zaken, of het nuttigen van door DAYSPA bereide, of geserveerde etenswaren en dranken;
b. aan of met voertuigen van de wederpartij, zijn gasten en/of derden die zich op het terrein van DAYSPA bevinden;
c. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de wederpartij en/of zijn gasten;
d. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens DAYSPA verstrekte instructies en aanwijzingen met betrekking tot bijvoorbeeld bewaring en houdbaarheid;
e. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan DAYSPA verstrekte gegevens of inlichtingen;
f. als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad - waaronder overtreding van huisregels - begaan door de wederpartij en/of zijn gasten.

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DAYSPA uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DAYSPA of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DAYSPA de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling
1. DAYSPA mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij verlangen.

2. De wederpartij moet bij zijn vertrek contant betalen voor de geleverde prestatie. Indien op rekening wordt geleverd, moet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan DAYSPA een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door DAYSPA betaling alsnog uitblijft, mag DAYSPA bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 mag DAYSPA aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform het vorige lid berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening brengen.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag DAYSPA na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, mag DAYSPA de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft DAYSPA eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9. Door de wederpartij gedane betalingen worden door DAYSPA ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. Verrekening
a. De wederpartij mag de vorderingen van DAYSPA niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op DAYSPA heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. geldt niet voor overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of DAYSPA, mag DAYSPA de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen tegenover de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van DAYSPA wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DAYSPA, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van DAYSPA

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van DAYSPA en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Overmacht is tevens een onvoorzien personeelstekort door ziekte of afwezigheid met gegronde reden van werknemers, kappers, masseurs, schoonheidsspecialistes etc.

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen ten opzichte van DAYSPA tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14: Annulering
1. Annulering door de wederpartij moet altijd schriftelijk gebeuren en is slechts mogelijk indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan DAYSPA te betalen:

1.1.Bij annulering van meerdaagse arrangementen, dag-arrangementen of behandelingen:
a. bij annulering meer dan 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
b. bij annulering minder dan 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: - 100% van de verkoopprijs van de overeengekomen kappers- en spabehandelingen. Onder verkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die op de website van DAYSPA vermeld staat per kappers- en spabehandelingen, zonder eventuele kortingen op basis van een arrangement.

1.2. Bij annulering van (meerdaagse) evenementen (met behandelingen):
a. bij annulering meer dan 14 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
b. bij annulering minder dan 14 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: - 50% van de verkoopprijs van de overeengekomen offerteprijs. Onder offerteverkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die in de offerte van DAYSPA vermeld staat zonder eventuele kortingen.
c. bij annulering minder dan 7 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: - 100% van de verkoopprijs van de overeengekomen offerteprijs. Onder offerteverkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die in de offerte van DAYSPA vermeld staat zonder eventuele kortingen.

1.3. Bij annulering van (meerdaagse) educatie- advies-, coaching (trajecten):
a. bij annulering meer dan 14 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
b. bij annulering minder dan 14 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: - 50% van de verkoopprijs van de overeengekomen offerteprijs. Onder offerteverkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die in de offerte van DAYSPA vermeld staat zonder eventuele kortingen.
c. bij annulering minder dan 7 werkdagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: - 100% van de verkoopprijs van de overeengekomen offerteprijs. Onder offerteverkoopprijs wordt verstaan de volledige prijs die in de offerte van DAYSPA vermeld staat zonder eventuele kortingen.

2. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal DAYSPA vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. Indien DAYSPA voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze betalingen, voor zover DAYSPA deze niet terug kan vorderen van die derde, door de wederpartij volledig aan DAYSPA worden betaald.

5. DAYSPA mag alle al door de wederpartij betaalde bedragen verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

6. DAYSPA mag een overeenkomst annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de bedoeling van de wederpartij met het arrangement een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten dat DAYSPA de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. DAYSPA is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de wederpartij en/of derden.

7. Indien DAYSPA van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat het betreffende behandeling/arrangement/evenement begonnen is, is de wederpartij gehouden tot betaling van het gehele behandeling/arrangement/evenement.

Artikel 15: Ontbinding
1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt DAYSPA zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.

2. DAYSPA behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;
b. na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat;
c. de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van DAYSPA

3. Maakt DAYSPA van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan zal DAYSPA tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden mag DAYSPA de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

5. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overige bepalingen
1. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van DAYSPA

2. Kinderen onder te 12 jaar worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van DAYSPA

3. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een meerderjarige.

4. In de publieke ruimte is het dragen van lichaam bedekkende kleding/badjas verplicht. Spabehandelingen, massages e.d. kunnen (in onderkleding) gekleed, of naakt worden ondergaan. Op verzoek is een disposable slip voorhanden.

5. Het is niet toegestaan om in de gebouwen alsmede op het terras en voor de entree van Dayspa te roken.

5. Op het terrein of in de gebouwen van DAYSPA verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de wederpartij worden gevonden, moeten bij de balie worden ingeleverd. Indien deze voorwerpen niet binnen 60 dagen na inlevering bij DAYSPA door de rechthebbende zijn opgehaald, verkrijgt DAYSPA de eigendom van deze voorwerpen.

6. Indien DAYSPA door de wederpartij wordt verzocht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurd dit voor rekening en risico van de wederpartij. DAYSPA is niet verplicht tot toezending over te gaan.

7. Teneinde de veiligheid, rust en orde te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, maakt DAYSPA gebruik van cameratoezicht. De wederpartij en zijn eventuele gasten worden hierop geattendeerd.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen DAYSPA en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar DAYSPA of een van haar dochterondernemingen is gevestigd, zij het dat DAYSPA altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan DAYSPA. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat DAYSPA schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats of die van haar dochterondernemingen.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag DAYSPA er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

 

Datum: 9 januari 2020

Dayspa Amsterdam

Laan der Hesperiden 90
1076 DX Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 794 93 66
info@dayspa.nl


KvK: 34376786
BTW: 822165296.B01

facebook twitter instagram up